Tập huấn eLearning 2023 Khoa Văn


Tập huấn eLearning 2023 Khoa Văn

Duration: 20 days

Language: Vietnam

Course Created By: Duy Khôi Phan

Enrolled Students: 58


No Video Available

Đây là khóa tập huấn trực tuyến về dạy học trực tuyến năm 2023 của khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, dành cho giảng viên trong khoa.

Khóa tập huấn này nhằm:

- Giúp giảng viên hiểu được quan niệm về dạy học trực tuyến của HCMUE;

- Giúp giảng viên hiểu được quy trình xây dựng khóa học trực tuyến; thiết kế được kịch bản sư phạm trực tuyến;

- Thiết kế được học liệu dạy học trực tuyến;

- Biết được cách tạo khóa học trên hệ thống VLE.