ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

Duration: 12 days

Language: Vietnam

Course Created By: Hoàng Phương Mai

Enrolled Students: 40


Học phần gồm có 4 phần lý thuyết và thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, sinh viên  được trang bị về cơ sở lí luận và thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lí. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện các kĩ năng thiết kế và thực hành sử dụng các ứng dụng ICT trong việc xây dựng môi trường dạy học vật lí giàu thông tin có tính tương tác và sử dụng phương tiện dạy học số hỗ trợ tiến trình tìm tòi khoa học, giải quyết vấn đề trong dạy học vật lí. Trên cơ sở này, người học lựa chọn và sử dụng phối hợp các ứng dụng ICT và các phương tiện, học liệu để thiết kế bài dạy vật lí trong tổ chức dạy học môn Vật lí, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục trong môn Vật lí.

Mục tiêu học phần

Mô tả

 

CĐR CTĐT phân bổ cho học phần

O1

Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác.

PI 3.5

O2

Sử dụng được các thiết bị, công nghệ trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môn Hoá học.

PI 10.3

O3

Thiết kế được kế hoạch dạy học, giáo dục để phát triển phẩm chất, năng lực người học dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.

PI 10.4